REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

§ 1

 

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

a)      na szczeblu klas: samorządy klasowe;

b)      na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

 

 

§ 2

 

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz

dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski wyraża opinię o pracy

nauczyciela. 

 

ROZDZIAŁ II

Samorząd klasowy

 

§ 1

 

 1. Samorząd klasowy składa się z:

a)      przewodniczącego;

b)      zastępcy przewodniczącego;

c)      skarbnika.

 1. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

 

§ 2

 

 1. Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

a)      ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym;

b)      reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli;

c)      reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych;

d)      występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;

e)      udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską;

f)        informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej;

g)      inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską.

 

ROZDZIAŁ III

Rada uczniowska

§ 1

 

 1. Rada uczniowska składa się z uczniów wybieranych w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych.
 2.  W skład rady uczniowskiej wchodzą:

a)      przewodniczący;

b)      zastępca;

c)      skarbnik;

d)      kierownicy i członkowie sekcji, jeżeli sekcje zostaną powołane.

 1. Kadencja rady uczniowskiej trwa jeden rok.
 2. Członkami rady mogą być uczniowie klas IV – VI.
 3. Przewodniczący rady uczniowskiej koordynuje prace rady i reprezentuje samorząd uczniowski wobec władz szkoły i na zewnątrz szkoły.
 4. Rada uczniowska obraduje na zebraniach zwoływanych przez przewodniczącego lub opiekuna samorządu (minimum raz w miesiącu).
 5. Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu uczniowskiego w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.

 

§ 2

 

 1. Do zadań podstawowych rady uczniowskiej należy:

a)      przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

b)      występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobu ich wykonania;

c)      gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

d)      wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły.

 1. W razie konieczności rada uczniowska może powołać komisję dyscyplinarno-regulaminową wyłanianą z członków rady.

 

§ 3

 

 1. W celu usprawnienia swej działalności rada uczniowska może powoływać sekcje do wykonywania określonych zadań.
 2. Na czele wszystkich sekcji stoją kierownicy, powoływani na pierwszym zebraniu rady uczniowskiej.
 3. W skład sekcji mogą wchodzić uczniowie spoza rady uczniowskiej.
 4. Członkowie poszczególnych sekcji mogą być odwołani przez kierownika, jeżeli nie wypełniają swych obowiązków.
 5. Prace wszystkich sekcji koordynuje przewodniczący rady uczniowskiej wraz z nauczycielem – opiekunem.

 

ROZDZIAŁ IV

Wybory do rady uczniowskiej

§ 1

 

 1. Wybory przeprowadza się w drugim tygodniu września.
 2. Wybory są tajne, bezpośrednie i równe.
 3. Prawo udziału w wyborach mają uczniowie klas IV – VI.
 4. Wybranym do rady uczniowskiej może być każdy uczeń klas IV - VI .

 

§ 2

 

 1. Wybory zarządza opiekun samorządu uczniowskiego w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
 2. Zarządzenie o wyborach rozwiesza się w formie plakatów na terenie szkoły oraz ogłasza w każdej klasie.

 

§ 3

 

 1. Opiekun samorządu uczniowskiego powołuje komisję wyborczą.
 2. Komisja wyborcza składa się z członków samorządów klasowych klas VI.
 3. Na czele komisji wyborczej stoi przewodniczący.
 4. Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

 

§ 4

 

 1. Kandydatów na członków rady uczniowskiej zgłaszają uczniowie klas IV –VI.
 2. Każdej klasie przysługuje prawo zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów.
 3. Uczniowie, którzy chcą kandydować, muszą uzyskać poparcie co najmniej połowy uczniów swojej klasy.
 4. Obowiązek zgłoszenia kandydatów przewodniczącemu komisji wyborczej nakłada się na samorządy klasowe.
 5. Samorządy klasowe dostarczają przewodniczącemu komisji wyborczej programy wyborcze poszczególnych kandydatów i ich charakterystyki w formie pisemnej, najpóźniej na tydzień przed datą wyborów.
 6. Przewodniczący komisji wyborczej przedstawia kandydatów na członków rady uczniowskiej na specjalnie zorganizowanym apelu szkolnym.
 7. Poszczególne programy i charakterystyki kandydatów rozwieszone zostaną również na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego i dozwolonych miejscach na terenie szkoły.

 

§ 5

 

 1. Każdy uczeń uprawniony do głosowania otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów.
 2. Głosować można na jednego kandydata.
 3. Wyborca stawia znak „X” obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
 4. Wyborca wrzuca kartkę wyborczą do urny w obecności komisji wyborczej.

 

§ 6

 

 1. W skład rady uczniowskiej wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 2. Trzech kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy aktyw rady uczniowskiej i otrzyma stanowiska: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
 3. Pozostali kandydaci do rady uczniowskiej zostaną kierownikami lub członkami poszczególnych sekcji.

 

§ 7

 

 1. W razie konieczności regulamin wyborów może zostać uzupełniony  o kolejne punkty na zgromadzeniu samorządów klasowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Zgromadzenie samorządów klasowych

 

§ 1

 

 1. Zgromadzenie samorządów klasowych jest organem kontrolującym pracę rady uczniowskiej.
 2. W skład zgromadzenia samorządów klasowych wchodzą samorządy klas IV – VI.
 3. Na czele zgromadzenia samorządów klasowych stoi przewodniczący rady uczniowskiej.
 4. Zgromadzenie samorządów klasowych zwołuje jego przewodniczący lub opiekun samorządu uczniowskiego minimum raz w semestrze.
 5. W obradach zgromadzenia samorządów klasowych mają prawo brać udział przedstawiciele klas I – III i członkowie rady pedagogicznej na zasadach obserwatora, bez prawa głosu.

 

§ 2

 

 1. Do zadań zgromadzenia samorządów klasowych należy:

a)      ocena działalności rady uczniowskiej;

b)      uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego;

c)      wyrażanie opinii w sprawach dotyczących życia szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

Odwołanie członka rady uczniowskiej

 

§ 1

 

 1. Członka rady uczniowskiej można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach rady uczniowskiej.
 2. Sprawę rozpatruje zgromadzenie samorządów klasowych poprzez głosowanie tajne, równe i bezpośrednie.
 3. Na miejsce odwołanego członka rady uczniowskiej powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów, a nie jest w radzie uczniowskiej, lub osobę zgłoszoną i zaakceptowaną przez zgromadzenie samorządów klasowych.
 4. Członek rady uczniowskiej może sam zrezygnować z działalności w radzie. Stosuje się wtedy punkt 3 rozdziału VI.

 

ROZDZIAŁ VII

Opiekun samorządu uczniowskiego

 

§ 1

 

 1. Ogół społeczności uczniowskiej proponuje kandydatów na opiekuna samorządu uczniowskiego i dokonuje wyboru.
 2. Opiekun samorządu uczniowskiego uzyskuje status stałego obserwatora obrad rady uczniowskiej i koordynatora jej działalności.
 3. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.

 

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

 

 1. Rada uczniowska może ustalić składkę na działalność samorządu uczniowskiego, która byłaby pobierana od uczniów klas IV – VI.
 2. Składka musi być zatwierdzona przez zgromadzenie samorządów klasowych.
 3. Wszystkie decyzje rady uczniowskiej i zgromadzenia samorządów klasowych podejmuje się większością głosów  w obecności co najmniej połowy składu rady uczniowskiej i zgromadzenia  samorządów klasowych.
 4. Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez  dyrektora szkoły.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2004 22:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż