REGULAMIN NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO

 

Regulamin dyżurów nauczycieli w SP2 w Mysłowicach

 

I. Postanowienia ogólne

 

  1. Dyżur jest integralna częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
  2. Plan dyżurów układa komisja Rady Pedagogicznej powołana na wniosek dyrektora szkoły zatwierdzony przez Radę pedagogiczna.
  3. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
  4. Miejscem dyżuru nauczyciela są: hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty, łączniki, podwórko, boisko szkolne.
  5. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia.
  6. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjna nauczyciel zaczyna o godz. 7.30, a kończy po zakończeniu nauki – 14.10.
  7. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżury.

Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżurów.

 

II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego

 

Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za:

 

  1. Bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, tzn.

- za porządek, niedopuszczanie do niebezpiecznych zabaw, siedzenie na parapetach, wychylanie się przez okno, bieganie po schodach, podstawianie nóg, zaczepianie prowokujące do bójek, chodzenie po drzewach, płotach, balustradach, spędzanie przerw w sanitariatach itp.

- nie dopuszcza do samodzielnego opuszczania budynku szkolnego /sklep, ulica, boisko, dom/

2. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci.

3. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora /wicedyrektora/.

5. Nauczyciel ma obowiązek jednocześnie z dzwonkiem zejść na swoje stanowisko pracy i opuścić je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował.

6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły /wicedyrektorowi/ zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

7. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem BHP.

8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki.

9.Nauczyciel wychowania fizycznego pełni dyżur ciągły w rejonie Sali gimnastycznej i rozbieralni zgodnie z ilością godzin przypadających na dany dzień.

10. Nauczyciel współpracuje z dyżurującymi uczniami i ocenia ich pomoc w wypełnianiu nad dziećmi i młodzieżą.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REGULAMIN NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 11:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż