REGULAMIN WYCHOWAWCY KLASOWEGO

 

Regulamin wychowawcy klasowego

 

 1. Poznanie możliwości i uzdolnień oraz środowiska domowego powierzonych opiece uczniów oraz wykorzystanie tej wiedzy w pracy wychowawczej.
 2. Kierowanie praca wychowawcza w podległym sobie oddziale.
 3. Prowadzenie właściwe dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej.
 4. Troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, a w szczególności:

í     Tworzenie warunków wspomagający rozwój ucznia;

í     Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

í     Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;

 1. Współpraca z rodzicami oraz włączanie ich do rozwiązania problemów wychowawczych.
 2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 3. Utrzymywanie systematycznych i częstych kontaktów z innymi nauczycielami uczącymi w jego oddziale w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych.
 4. Śledzenie postępów w nauce swoich wychowanków.
 5. Dbałość o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia.
 6. Udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się i wyboru zawodu.
 7. Kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami opartych na zasadach tolerancji i poszanowaniu godności drugiego człowieka.
 8. Udzielanie rodzicom (opiekunom) bieżących informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
 9. Informowanie rodziców i uczniów o przewidywanych okresowych i rocznych stopniach niedostatecznych w określonym terminie.
 10. Organizowanie spotkań z rodzicami w sprawach nauki i zachowania oraz w celu stworzenia płaszczyzny stałego wzajemnego kontaktu.
 11. Opracowanie wspólnie z rodzicami i uczniami programu wychowawczego szkoły.
 12. Troska o zdrowie uczniów poprzez zachowywanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 13. Organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami, a zwłaszcza:

í     Uczniami niepełnosprawnymi;

í     Z uszkodzeniami narządów wzroku i słuch;

í     Posiadającymi trudne warunki materialne;

 1. Zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi funkcjonującymi na terenie szkoły a w szczególności:

í     Statutem Szkoły;

í     SO;

í     Programem Wychowawczym;

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REGULAMIN WYCHOWAWCY KLASOWEGO
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż